Resevillkor

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på Globetrotter.se, i katalog och i eventuell prislista, vilken du ska ta del av. Katalog finns tillgänglig i våra butiker och hos din resebyrå samt kan beställas per telefon. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären.
Läs mer
1.1.2 Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Arrangören får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. OBS! Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma resebevis ingår dessa i paketresan.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag eller ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande prislista. Ombokningsavgift uttas enligt gällande avbeställningsvillkor
Dölj

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
Läs mer

2.2 Arrangören kan kräva slutbetalning av resans pris tidigare än vad som framgå av avtalet om flygbolag eller annan leverantörkräver utställande av flygbiljett eller betalning av arrangemang i förtid.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgift är 1.000:- per person för resor inom Europa. För resor utanför Europa är anmälningsavgiften 2.000:- per person. När det gäller kryssningar varierar anmälningsavgiften beroende på rederi. Aktuell anmälningsavgift uppges vid bokningstillfället.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresan för kryssningar och 25 dagar för övriga resor om inte särskilt angivits (Uppges i så fall vid bokningstillfället). Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresedagen när det gäller kryssningar och 25 dagar för övriga resor, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av kryssning mindre än 60 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart. För övriga resor gäller 25 dagar.

2.5 Önskar resenären avbeställningsförsäkring (avbeställningsskydd) skall detta anmälas vid beställning av resan. Avbeställningsskyddet kostar 4-6% av resans totalpris. Avgiften för avbeställningsförsäkring erlägges samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning av resan.
Dölj

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

Avbokning av kryssningspaket och endast kryssning (kostnad per person)

När Med Goudas avbeställningsförsäkring* Utan avbeställningsförsäkring
Från bokning - fram till avresa Kostnaden för avbeställningsförsäkringen + 500:- Rederiets egna villkor (Uppges i bokningsbekräftelsen) + expeditionsavgift 500:-, samt kostnader för flyg, hotell, transfers m.m.

Avbokning av övriga paketresor (kostnad per person)

När Med Goudas avbeställningsförsäkring* Utan avbeställningsförsäkring
Mer än 30 dagar före avresa Kostnaden för avbeställningsförsäkringen + 500:- Anmälningsavgiften*
30-15 dagar förre avresa Kostnaden för avbeställningsförsäkringen + 500:- 25% av resans pris, dock minst anmälningsavgiften*
14-8 dagar före avresa Kostnaden för avbeställningsförsäkringen + 500:- 50% av resans pris, dock minst anmälningsavgiften*
7 dagar - fram till avresa Kostnaden för avbeställningsförsäkringen + 500:- Hela resans pris
OBS ! Vissa flygbiljetter, hotell, rundturer och specialprodukter har andra väsentligt hårdare avbeställningsvillkor än ovan

Avbokning av flygbiljetter (kostnad per person)

När Med Goudas avbeställningsförsäkring* Utan avbeställningsförskring
Från bokning - fram till avresa Kostnaden för avbeställningsskyddet + 500:- 350:- per biljett + flygbolagens egna kostnader.


Avbokning av endast hotell och hyrbilar (kostnad per bokning)

När Med Goudas avbeställningsförsäkring* Utan avbeställningsförsäkring
Mer än 30 dagar före avresa 0:- per bokning- 200:- per bokning
30 dagar - avresa Kostnaden för avbeställningsskyddet + 500:- 200:- per bokning + hotellens/biluthyrarnas egna kostnader.
OBS ! Vissa hotell, kan ha andra väsentligt hårdare avbeställningsvillkor än ovan
* Goudas avbeställningsskydd måste köpas hos Globetrotter
Läs mer
3.1.5 Vissa flygbiljetter, hotell, rundturer och specialprodukter samt kryssningar kan ha väsentligt hårdare avbeställningsvillkor än ovan.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än premien och den expeditionsavgift som framgår av arrangörens resevillkor. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris, dock högst 500:-.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna. Avbeställning skall ske omgående till arrangörens butik eller den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats. Vid avbeställning nära inpå avresan skall avreseflygplatsen kontaktas så fort som möjligt eller i vart fall innan flygets ordinarie avgångstid. Reguljärbiljetter skall returneras innan någon återbetalning kan ske.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Detta gäller endast om godkänt läkarintyg, kommit arrangören tillhanda. Läkarintyget ska inges omedelbart.

3.5 Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.
Dölj

Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
Läs mer

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200:-/person som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. Vid tillåten överlåtelse av reguljärflygbiljett kan dock kostnaden komma att överstiga 200:-/person. För dessa resor förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.
Dölj

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
Läs mer

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa. Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2. har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa. I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:

1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. Ändringar i transportkostnader,

2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart så möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60:-.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet m.m. Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas
Dölj

6. Arrangörens ändringar efter avresa, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer.
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
Läs mer

6.2 Andra fel och brister.
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning.
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
Dölj

7. Reklamation och avhjälpande


7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.
Läs mer

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
Dölj

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
Läs mer

8.2 Resenärens ansvar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. Genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
Dölj

Förbehåll om ändringar

Vi förbehåller oss rätt att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i kataloger, broschyrer och på Globetrotter.se. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

Viktigt att veta om Resegarantin

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketreseliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, d v s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett på flyget är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Resegarantin för Ving Sverige AB, där Globetrotter ingår, är mellan 784 MSEK och 944 MSEK.